top of page

תוכנית ספטמבר

  באינטרנט
הפסגה השנייה

בטיחות סמים בעידן החול

בראשות פרופ 'גדעון קורן

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

2 בספטמבר 2020

16:00 IDT

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

גישה חופשית

ISOP - מי

בינלאומי

יום בטיחות המטופל

16-17 בספטמבר 2020

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

גישה חופשית למקצוענים בתחום הבריאות

והציבור הרחב

דמי השתתפות

בטיחות סמים בעידן החול

ספר לנו סיפור מקרה בטיחות

חבר

כלול

כלול

לא חבר

100 ₪

25 ₪ כל אחד ( הראשון אם הוא חינם)

  באינטרנט
הפסגה השנייה

בטיחות סמים בעידן החול

בראשות פרופ 'גדעון קורן

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

2 בספטמבר 2020

16:00 IDT

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

גישה חופשית

ISOP - מי

בינלאומי

יום בטיחות המטופל

16-17 בספטמבר 2020

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

גישה חופשית למקצוענים בתחום הבריאות

והציבור הרחב

bottom of page